Még nem választott tesztet

ALTERNATÍV MUNKAERŐPIAC

FEJEZETEK MUNKATUDOMÁNYI, MUNKAERŐ-PIACIFEJEZETEK MUNKATUDOMÁNYI, MUNKAERŐ-PIACIKUTATÁSOKBÓL 2008-2015

Kedves Olvasó!

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (2015. szeptember 1-től Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar) Munkatudományi Kutatócsoportja 2008-ban alakult meg, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ és az akkori Kar Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetének oktatói és kutatói kapacitásait egyesítve. Az alapításkor meghatározottak szerint a csoport fő célja a munkatudomány háttérterületeinek gyakorlati alkalmazására és a munkaügyi szakpolitikák fejlesztésére vonatkozó tudományos kutatások megvalósítása volt. A tervek szerint e munkák hozzájárultak az ország és a Dél-Dunántúli Régió munkaerő-piaci folyamatainak feltárásához, az aktív munkaerő-piaci eszközök  hatékony alkalmazásának elősegítéséhez és a régió foglalkoztatási helyzetének javításához. Célként jelent meg továbbá a karon dolgozó kollégák mellett más egyetemi egységek képviselőinek, hallgatóknak és civil szervezeteknek bevonása a kutatási tevékenységbe.

Tudományos fókuszát tekintve a kutatócsoport a szélesen értelmezett munkatudomány teljes spektrumával kívánt foglalkozni, erre jó alapot adott és ad a Kar interdiszciplináris megközelítése, sokszínű alkotói közössége és kiterjedt szakmai-tudományos kapcsolatrendszere. A munkatudomány ebben a megközelítésben a diszciplínák lehetséges struktúrái közül olyan rendszerként értelmezhető, amelyet a munka vizsgálati aspektusai szerint kiválasztott – általános rendszertani jelentőségű, vagy gyakran előforduló, többségében számos elemből álló – részterületek alkotnak, és amelyben egyes munkatudományi ágak között a munka jellegzetességének megfelelő sajátos összefüggések vannak.

A munkatudománynak a kutatócsoport vizsgálataiban is jelentős hangsúllyal megjelenő háttérterületei:

 

  • Munkaszervezés: a munkatevékenység szervezésének kérdéseivel foglalkozik.
  • Munkalélektan: amely az ember munka közbeni viselkedését és azokat a körülményeket vizsgálja, amelyektől ez a viselkedés függ.
  • Munkaélettan: amely a munka hatására az emberi szervezetben végbemenő jelenségeket vizsgálja.
  • Munkajog: munkára vonatkozó jogszabályokat alkotja.
  • Munkaszociológia: amely a munkát végző emberi közösségek viselkedésével és azoknak a tényezőknek a vizsgálatával foglalkozik, amelyek a közösség magatartását meghatározzák.

A megalakulás óta eltelt időszakban a Munkatudományi Kutatócsoport 14 különböző mélységű és kiterjedésű kutatást végzett. E kutatások nagyobb része a munkaszervezéshez, a munkaszociológiához kötődő foglalkoztatási, munkaerő-piaci előrejelzéseket is tartalmazó elemzéseket foglalt magában. Emellett jelentős területe volt a csoport tevékenységének az ergonómia és a munkaegészségügy részdiszciplína fejlesztéshez való hozzájárulás mind hazai, mind nemzetközi szinten.

Jelen kiadvány e széles kutatási palettáról válogatva 12 tanulmányt, kutatási összefoglalót tartalmaz. A válogatás nem teljes, hiszen egyes kutatások olyan nemzetgazdasági fejlesztési programokhoz kapcsolódtak, amelyek bizalmas kezelése jelenleg még nem teszi lehetővé azeredmények publikálását.

Reméljük, a tanulmányok áttekintése lehetővé teszi a Kedves Olvasó és a szélesebb szakmai közvélemény számára annak megítélését, hogy a Munkatudományi Kutatócsoport eddigi tevékenységével sikerült-e hozzájárulnunk az alapításkor meghatározott célok teljesítéséhez.

Erre lehetőségünk sem lett volna akkor, ha kutatásainkban nem számíthatunk külső megrendelésekre, pályázati forrásokra. Éppen ezért a bevezető végén köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak az együttműködő szervezeteknek, akik pályázati úton vagy megrendeléseikkel közvetlenül is hozzájárultak a kutatócsoport működéséhez:

  • Dél-Dunántúli Humán Erőforrás Kutató és Fejlesztő nKft.
  • Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
  • Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány
  • Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
  • MVM Paksi Atomerőmű Zrt., MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

Kutatásainkban együttműködő partnerünk a Matematika és Alkalmazott Információ Technológiai Kutató Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.. Köszönjük minden kutató munkatársunk alkotó részvételét, szakmai tudását, amellyel hozzájárult a kutatócsoport eddigi tevékenységéhez. A jövőben is számítunk munkájukra!

Pécs, 2015. december 31.

Szellő János    Dr. Zádori Iván
a kutatócsoport vezetője a kötet szerkesztője
címzetes egyetemi docens egyetemi adjunktus

Teljes kutatási anyag

Ajánlatkérés

Önnek miben segíthetünk?